خانه / معماری / بام سبز معیاری برای توسعه معماری پایدار در طراحی خانه های ایرانی به عنوان نمای پنجم

بام سبز معیاری برای توسعه معماری پایدار در طراحی خانه های ایرانی به عنوان نمای پنجم

دانلود فایل بام سبز معیاری برای توسعه معماری پایدار در طراحی خانه های ایرانی به عنوان نمای پنجم

 

بام سبز معیاری برای توسعه معماری پایدار در طراحی خانه های ایرانی به عنوان نمای پنجم

بام سبز معیاری برای توسعه معماری پایدار در طراحی خانه های ایرانی به عنوان نمای پنجم

عنوان فایل : بام سبز معیاری برای توسعه معماری پایدار در طراحی خانه های ایرانی به عنوان نمای پنجم

دسته بندی : معماری

 

بام سبز معیاری برای توسعه معماری پایدار در طراحی خانه های ایرانی به عنوان نمای پنجم

بام سبز معیاری برای توسعه معماری پایدار در طراحی خانه های ایرانی به عنوان نمای پنجم
 
بیان مسئله:
توسعهفضايسبز شهريوتوزيععادلانهآندرمحلههابهخصوصدرمراكزشهرها،بهگونهايكهمتناسبباساختوسازشهريباشديكيازچالشهايعمدهكلانشهرهايمعاصرتلقيميشود. ازآنجاييكهفضاهايبازوسبزشهرياغلبفاقدارزشهايمستقيماقتصاديبهنظرميرسند،گسترشساختوسازهاييكهدركوتاهمدت…

 

کد فایل : 671326

جهت دانلود بام سبز معیاری برای توسعه معماری پایدار در طراحی خانه های ایرانی به عنوان نمای پنجم کلیک کنید

بام سبز معیاری برای توسعه معماری پایدار در طراحی خانه های ایرانی به عنوان نمای پنجم

 

مشخصات بام سبز معیاری برای توسعه معماری پایدار در طراحی خانه های ایرانی به عنوان نمای پنجم  با کد فایل 671326  در دسته بندی معماری  با برچسب های فایل   قابل دانلود از طریق ( دریافت فایل ) می باشد .