خانه / صنایع / سنسورها و رو شهاي تشخيص رنگ در صنعت

سنسورها و رو شهاي تشخيص رنگ در صنعت

دانلود فایل سنسورها و رو شهاي تشخيص رنگ در صنعت

 

سنسورها و رو شهاي تشخيص رنگ در صنعت

سنسورها و رو شهاي تشخيص رنگ در صنعت

عنوان فایل : سنسورها و رو شهاي تشخيص رنگ در صنعت

دسته بندی : صنایع

صنعت,صنایع,مقاله صنایع,تشخیص رنگ در صنعت,سنسور تشخیص رنگ

 

سنسورها و رو شهاي تشخيص رنگ در صنعت

این متن شامل 14 صفحه می باشد 
 
برايتشخيصرنگدرصنعتروشهايمختلفيوجودداردكهبهطور كليمي توانآنهارابهدوقسمتعمدهتقسيمنمود:
الف- سيستم هايمبتنيبرسنسورهايتشخيصرنگ
ب- استفادهازپردازشتصويربرايتشخيصرنگ
سيستم هايمبتنيبرسنسورهايتشخيصرنگنيزخوددارايانواعمختلفيميباشندكهباتوجهبهساختارآنهاماآنرابهسهدستهتقسيم ميكنيم:
۱- سنسورهاي RGB
۲- فيلترهاي Optic
3- تراشه هاي…

 

کد فایل : 688092

صنعت,صنایع,مقاله صنایع,تشخیص رنگ در صنعت,سنسور تشخیص رنگ

جهت دانلود سنسورها و رو شهاي تشخيص رنگ در صنعت کلیک کنید

سنسورها و رو شهاي تشخيص رنگ در صنعت

 

مشخصات سنسورها و رو شهاي تشخيص رنگ در صنعت  با کد فایل 688092  در دسته بندی صنایع  با برچسب های فایل صنعت,صنایع,مقاله صنایع,تشخیص رنگ در صنعت,سنسور تشخیص رنگ  قابل دانلود از طریق ( دریافت فایل ) می باشد .