خانه / جغرافیا / پاورپوینت مقایسه گردشگری امارات و تایلند

پاورپوینت مقایسه گردشگری امارات و تایلند

دانلود فایل پاورپوینت مقایسه گردشگری امارات و تایلند

 

پاورپوینت مقایسه گردشگری امارات و تایلند

پاورپوینت مقایسه گردشگری امارات و تایلند

عنوان فایل : پاورپوینت مقایسه گردشگری امارات و تایلند

دسته بندی : جغرافیا

 

پاورپوینت مقایسه گردشگری امارات و تایلند

پاورپوینت مقایسه گردشگری امارات و تایلند

تایلنــد کشــوری اســت در جنــوب شــرقی آســیا. پایتخــت آن و همچنیــن پرجمعیت تریــن شــهر آن بانکــوک اســت. کشــور تایلنــد دارای 514000 کیلومتــر مربــع مســاحت میباشــد کــه ٪ ۴آن را آب تشــکیل دادهاســت. تـا سـال 1939نـام رسـمی ایـن کشـور «سـیام» بـود . از 1945تـا 1949نیـز سـیام خوانـده میشـد، تـا آنکـه بـا اعـلام رسـمی دولـت نـام آن بـه تایلنـد تغییــر یافــت. واژه «تــای» در زبــان تایلنــدی عــلاوه بــر نــام قــوم تــای،…

 

کد فایل : 713720

جهت دانلود پاورپوینت مقایسه گردشگری امارات و تایلند کلیک کنید

پاورپوینت مقایسه گردشگری امارات و تایلند

 

مشخصات پاورپوینت مقایسه گردشگری امارات و تایلند  با کد فایل 713720  در دسته بندی جغرافیا  با برچسب های فایل   قابل دانلود از طریق ( دریافت فایل ) می باشد .