خانه / الاهیات / دانلود رایگان فایل هزار پیشه با فرمت pdf

دانلود رایگان فایل هزار پیشه با فرمت pdf

دانلود فایل دانلود رایگان فایل هزار پیشه با فرمت pdf

 

دانلود رایگان فایل هزار پیشه با فرمت pdf

دانلود رایگان فایل هزار پیشه با فرمت pdf

عنوان فایل : دانلود رایگان فایل هزار پیشه با فرمت pdf

دسته بندی : الاهیات

 

دانلود رایگان فایل هزار پیشه با فرمت pdf

دانلود رایگان فایل هزار پیشه با فرمت pdf

معرفی کتاب:(هزار پیشه)
کتااب(هزار پیشه)نشاانه چاارلز بوکوفسکی، رواایتی دیگرر ااز شخصیت ااکثر رماان‌هاای ااین نویسنده به ااسم «هنری چیناسکی» ااست. ااین رماان، حکاایت سرگشتگی‌هاای چینااسکی راا نشان می‌دهد که سررمشق گرفته ااز سررشت خویش بوکوفسکی ااست. چاارلز بوکوفسکی (Charles Bukowski) در کتاب هزار پیشه (Factotum) حکایت راا درر ساال‌هاای پاایان جنگِ دوم جهاانی و دورۀ بعد ااز جنگ قبل می‌بررد. درست هنگامی که اکثر هم ‌سن و سالان…

 

کد فایل : 714011

جهت دانلود دانلود رایگان فایل هزار پیشه با فرمت pdf کلیک کنید

دانلود رایگان فایل هزار پیشه با فرمت pdf

 

مشخصات دانلود رایگان فایل هزار پیشه با فرمت pdf  با کد فایل 714011  در دسته بندی الاهیات  با برچسب های فایل   قابل دانلود از طریق ( دریافت فایل ) می باشد .