خانه / الاهیات / دانلود رایگان فایل آب خوردن مورچه یاشار کمال با فرمت pdf

دانلود رایگان فایل آب خوردن مورچه یاشار کمال با فرمت pdf

دانلود فایل دانلود رایگان فایل آب خوردن مورچه یاشار کمال با فرمت pdf

 

دانلود رایگان فایل آب خوردن مورچه یاشار کمال با فرمت pdf

دانلود رایگان فایل آب خوردن مورچه یاشار کمال با فرمت pdf

عنوان فایل : دانلود رایگان فایل آب خوردن مورچه یاشار کمال با فرمت pdf

دسته بندی : الاهیات

 

دانلود رایگان فایل آب خوردن مورچه یاشار کمال با فرمت pdf

دانلود رایگان فایل آب خوردن مورچه یاشار کمال با فرمت pdf

معرفی کتاب:(آب خوردن مورچه)
(آب خوردن مورچه)دومین کتااب ااز سه‌گانه جدید یااشاار کماال باا عنواان «قصه‌جزیره» ااست. ااولین کتااب ااز ااین سه‌گاانه پیش‌ترر تحت عنواان «بنگرر فراات خون ااست» منتشرر شده بود. (آب خوردن مورچه)کتااب دوم رواایتگر فااجعه‌اای ااست که میلیون‌هاا اانسان راا ااز سررزمین شاان می‌رااند و االان ااین انساان‌هاای طررد شده درر تلااشند تاا خویش و هویتشاان راا بااز یاابند. آانهاا می‌خوااهند…

 

کد فایل : 718937

جهت دانلود دانلود رایگان فایل آب خوردن مورچه یاشار کمال با فرمت pdf کلیک کنید

دانلود رایگان فایل آب خوردن مورچه یاشار کمال با فرمت pdf

 

مشخصات دانلود رایگان فایل آب خوردن مورچه یاشار کمال با فرمت pdf  با کد فایل 718937  در دسته بندی الاهیات  با برچسب های فایل   قابل دانلود از طریق ( دریافت فایل ) می باشد .