پاورپوینت درس 17 مطالعات اجتماعی پایه ششم ویژگی های دریاهای ایران

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 17 مطالعات اجتماعی پایه ششم ویژگی های دریاهای ایران در دسته بندی آموزش و پرورش با برچسب ویژگی های دریاهای ایران در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت درس 18 مطالعات اجتماعی پایه ششم دریا نعمت خداوندی

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت درس 18 مطالعات اجتماعی پایه ششم دریا نعمت خداوندی در دسته بندی آموزش و پرورش با برچسب پاورپوینت دریا نعمت خداوندی در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت درس 19 مطالعات اجتماعی پایه ششم همسایگان ما

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت درس 19 مطالعات اجتماعی پایه ششم همسایگان ما در دسته بندی آموزش و پرورش با برچسب دانلود پاورپوینت همسایگان ما در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 21 مطالعات اجتماعی پایه ششم استعمار چیست

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 21 مطالعات اجتماعی پایه ششم استعمار چیست در دسته بندی آموزش و پرورش با برچسب پاورپوینت استعمار چیست در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 22 مطالعات اجتماعی پایه ششم مبارزه مردم ایران با استعمار

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 22 مطالعات اجتماعی پایه ششم مبارزه مردم ایران با استعمار در دسته بندی آموزش و پرورش با برچسب مبارزه مردم ایران با استعمار,مبارزه مردم در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 23 مطالعات اجتماعی پایه ششم خرمشهر در چنگال دشمن

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 23 مطالعات اجتماعی پایه ششم خرمشهر در چنگال دشمن در دسته بندی آموزش و پرورش با برچسب پاورپوینت خرمشهر در چنگال دشمن در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 24 مطالعات اجتماعی پایه ششم خرمشهر در دامان میهن

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 24 مطالعات اجتماعی پایه ششم خرمشهر در دامان میهن در دسته بندی آموزش و پرورش با برچسب پاورپوینت خرمشهر,خرمشهر در دامان میهن در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 20 مطالعات اجتماعی پایه ششم مطالعه موردی

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 20 مطالعات اجتماعی پایه ششم مطالعه موردی در دسته بندی آموزش و پرورش با برچسب پاورپوینت مطالعه موردی در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »